Wystąpienie Posła RP Stanisława Gorczycy

Biuro Poselskie
Posła RP Stanisława Gorczycy

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2004 r.

Prokuratura Okręgowa
w Elblągu

W dniu 10 grudnia 2004 r. Stowarzyszenie Poszkodowanych przez JMD – Biedronka przedłożyło mi pismo pani Bożeny Łopackiej z dnia 10 grudnia 2004 r. złożone w związku postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu wraz z popierającym je pismem Stowarzyszenia.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem uprzejmie proszę o dogłębne i wnikliwe przeanalizowanie podniesionych tam argumentów przed podjęciem decyzji co do dalszych losów wniosku Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko w/w z art. 271 KK.
W szczególności proszę o uwzględnienie w analizie poza ważkimi argumentami prawnymi także kontekstu społecznego sprawy, w której potencjalny podejrzany jest osobą ujawiającą system rażącego łamania prawa pracy w wielkich sieciach handlowych, co poruszyło opinię publiczną.
W ocenie opinii publicznej co najmniej niezrozumiałą jest sytuacja, gdy wobec osoby ujawniającej bezprawie toczyć się ma postępowanie karne, a jednocześnie wobec twórców systemu oczywistego łamania norm BHP i prawa pracy odmawia się wszczęcia postępowania przygotowawczego.
Jednocześnie informuję, że Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez JMD -BIEDRONKA, zapoznało mnie z treścią skierowanego do Prokuratury Okręgowej w Elblągu zawiadomienia z dnia 13.12.2004 r. o popełnieniu przestępstwa przez władze JMD Sp. z o.o. w Poznaniu, którego znamiona opisane są w treści przepisu art. 220 k.k. tj.:
-władze spółki JMD, jako pracodawca, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników sieci – stworzyły system pracy w warunkach w stopniu rażącym naruszających dopuszczalne przepisami BHP normy – narażając tym samym pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia przez pracowników sieci. W szczególności naruszenia zasad BHP związane są z przyjętym powszechnie w sieci sklepów „Biedronka” sposobem rozładowywania dostaw towaru przez pracowników sklepów (w większości kobiet). Kobiety przy rozładunku dostaw zmuszone są do ciągnięcia na ręcznych wózkach palet towaru ważących każdorazowo nawet tonę (sic!) – podczas gdy dopuszczalna norma w takich okolicznościach wynosi 80 kg .

Podkreślić należy, że to właśnie Pani Bożena Łopacka, jako jedna z pierwszych wyjawiła powyższy fakt, i jako pierwsza podjęła walkę o respektowanie praw pracowniczych w sklepach sieci „Biedronka”.

Proszę o szczególne pilne podjęcie decyzji co do zasadności podniesionych w zawiadomieniu z 13.12.2004 r. twierdzeń, notabene, które powszechnie są znane opinii publicznej ze środków masowego przekazu, a zatem winny być znane organom ścigania oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

d/w:
1.Prokuratura Rejonowa w Elblągu,
2.Okręgowy Państwowy Inspektor Pracy w Elblągu.