Prok. Kraj. nadzoruje śledztwo

HR Helsińska Fundacja Praw Człowieka

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 tel./fax : (48 22) 828-10-08, 828-89-96
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Centrum
58 1020 1013 0000 0502 0002 9165
swift: SPKOPLPW

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes: Marek Antoni Nowicki Wiceprezes: Danuta Przywara Sekretarz :
Andrzej Rzepliński
Skarbnik: Elżbieta Czyż
Członek Zarządu: Zbigniew Hołda

Warszawa, dnia 15 grudnia 2004 r.
Szanowna Pani
Anna Hintz
Główny Inspektor Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Wielce Szanowna Pani Minister!
W ostatnich dniach Helsińska Fundacja Praw Człowieka uzyskała informację, iż w wyniku zawiadomienia dokonanego przez Państwową Inspekcję Pracy wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu mające w zamiarze przedstawienie Bożenie Łopackiej, byłej kierowniczce sklepu „Biedronka” w Elblągu, zarzutu popełnienia przestępstwa fałszowania ewidencji pracy w powyższym sklepie.

Posiadane przez nas informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania sieci sklepów „Biedronka”, w tym raport Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli sieci sklepów „Biedronka” należących do Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. ( „Jeronimo Martins”) oraz wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 28 września 2004 r. (sygn. akt IV P 13/03) zasądzający na rzecz Bożeny Łopackiej odszkodowanie za nadgodziny, wskazują na to, iż Bożena Łopacka była jedynie ofiarą systemu ewidencjonowania czasu pracy stworzonego przez osoby zarządzające spółką Jeronimo Martins. W związku z tym uważamy, że nie jest zasadne czynienie jej zarzutu z tego tytułu, iż postępowała zgodnie z wytycznymi swoich przełożonych, lecz raczej należy dążyć do zidentyfikowania oraz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za stworzenie systemu nadużyć praw pracowniczych w sieci sklepów „Biedronka”. Ewentualne stawianie zarzutów Bożenie Łopackiej jest tym bardziej nieuzasadnione zważywszy, iż to właśnie Bożena Łopacka doprowadziła do ujawnienia systemu nadużyć w sieci sklepów „Biedronka” poprzez wytoczenie pierwszego powództwa przeciwko Jeronimo Martins.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę naszą troskę o ochronę praw pracowniczych w Polsce oraz o możliwie kompleksowe wyjaśnienie kwestii nadużyć praw pracowniczych w sieci sklepów „Biedronka”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Prokuraturze Rejonowej w Elblągu przez Państwową Inspekcję Pracy informacji oraz dokumentów pozwalających właściwie ocenić rolę Bożeny Łopackiej w tworzeniu ewidencji czasu pracy i funkcjonowaniu całego systemu wykorzystywania pracowników. Wyrażamy nadzieję, że przedstawienie takich informacji pozwoli Prokuraturze Rejonowej w Elblągu na umorzenie postępowania przygotowawczego w tej sprawie jako oczywiście bezzasadnego.

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: