Promowanie idei wolności oraz równości gospodarczej stanowi fundament dla sprawiedliwego funkcjonowania rynku pracy. W tym kontekście niezwykle istotne jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, korzystają z identycznych praw i obowiązków. W szczególności, należy zwrócić uwagę na umowy zawierane z dużymi sieciami handlowymi, które nie powinny prowadzić do nierównego traktowania pracowników, zarówno na etapie ich formułowania, jak i w trakcie ich stosowania w codziennej praktyce.

Podobnie, ochrona równości oraz działania prewencyjne przeciwko dyskryminacji są kluczowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wchodzą w relacje kontraktowe z dużymi sieciami handlowymi. Należy zapewnić, że umowy te są formułowane i realizowane w sposób, który nie wprowadza nieuzasadnionych różnic w prawach i obowiązkach między mniejszymi a większymi podmiotami gospodarczymi.

W kontekście praw kobiet, niezmiernie ważne jest szerzenie wiedzy i ochrona ich praw, szczególnie w obszarze przestrzegania przepisów prawa pracy w dużych sieciach handlowych. Działania te powinny obejmować równość praw kobiet i mężczyzn, a także aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy wobec kobiet w miejscu pracy, poprzez doskonalenie obowiązującego prawa i jego skuteczne stosowanie.

Dążenie do eliminacji dyskryminacji kobiet w zakresie awansu zawodowego jest kolejnym ważnym aspektem. Wymaga to kontroli nad stosowaniem przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i warunków pracy kobiet, a także likwidacji segregacji płciowej i segmentacji rynku pracy.

Niezbędne jest również wyeliminowanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności w kontekście równego dostępu do szkoleń i obsadzania stanowisk kierowniczych w dużych sieciach handlowych. W tym celu, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz przestrzegania równości płci, w tym promowanie praw, zapewnienie zasady równości i niedyskryminacji w prawie krajowym, a także rozwijanie świadomości prawnej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Równie ważny aspekt, to zagwarantowanie kobietom zatrudnionym w dużych sieciach handlowych prawa do zdrowia psychicznego i fizycznego, co jest niezbędne do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, wolnego od wszelkich form przemocy.