Interpelacja nr 7316

Szanowny Panie Ministrze!

Opinia publiczna od dłuższego czasu jest alarmowana w różnych środkach masowego przekazu, tj. publikacjach prasowych i telewizji (Dziennik Polski – maj 2001, Rzeczpospolita z 26.07.2002 r.; 13.08.2002 r.; 10.09.2002 r., Wiadomości Handlowe wrzesień 2002, Dziennik Polski z października 2002 r.; Polityka z 26.07.2003 r., Independent z 28.11.2003 r.; Angora 21-26.12.2003 r.; Gazeta Olsztyńska z 06.02.2004 r., program emitowany w TVP 1 – Sprawa dla reportera Elżbiety Jaworowicz z 01.04.2004 r.) o stosowaniu przez zarząd i pracowników JMD Sp. z o.o. praktyk uchylania się od płatności za dostarczane na rzecz sieci ˝Biedronka˝ towary, co doprowadziło wielu polskich dostawców do upadłości, a tym samym do utraty miejsc pracy przez pracowników.

Pracownicy JMD Sp. z o.o. wystawiali fikcyjne faktury na usługi promocyjne, które nie były objęte umowami zawieranymi z przedsiębiorcami i faktycznie nie były wykonywane. Przedsiębiorcy dostarczali towary do sieci ˝Biedronka˝ nie w celu wykonywania przez JMD Sp. z o.o. usługi dystrybucji lub promocji towaru lecz w celu jego sprzedaży odbiorcom. Eksponując i sprzedając towary dostawców, sieć nie wykonywała usług promocyjnych, lecz sprzedawała własny w tym momencie towar w celu osiągania zysku.

Zamiast dokonywać zapłaty za dostarczane przez przedsiębiorców towary, JMD Sp. z o.o. dokonywało potrąceń swoich rzekomych wierzytelności z tytułu usług promocyjnych z wierzytelnościami dostawców za towary. O bezskuteczności tych potrąceń świadczy bardzo wiele wyroków sądów powszechnych, które zapadły w sprawach z powództwa polskich przedsiębiorców p-ko JMD Sp. z o.o. w Poznaniu. Znanym powszechnie faktem jest to, iż wielu polskich przedsiębiorców z powodu upadłości nie zdążyło dojść swoich praw przed sądami. Ich upadłość została spowodowana przede wszystkim działalnością JMD Sp. z o.o.

Pracownicy JMD Sp. z o.o., wystawiając faktury na usługi promocyjne, poświadczali nieprawdę. Działanie pracowników JMD i Zarządu JMD Sp. z o.o. wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z dyspozycji przepisu z art. 271 § 1 K.k. – osoby uprawnione do wystawienia dokumentów (tu: faktury) poświadczyły w nich nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. ˝Fałszowanie˝ faktur miało doprowadzić polskich przedsiębiorców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – co może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z dyspozycji przepisu art. 286 § 1 K.k. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, iż doszło też do popełnienia czynu zabronionego z dyspozycji przepisu art. 303 K.k.

JMD Sp. z o.o. pobierał od dostawców opłaty za ˝wejście do sieci˝, ˝opłaty listingowe˝, ˝opłaty za umieszczenie dostawcy na liście towarów˝, tzw. ˝półkowe˝ stanowiące w rzeczywistości pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży zakazane przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ten sposób dwunasta w 2002 r. na liście 500 najbogatszych przedsiębiorców w Polsce wg Tygodnika POLITYKA firma – JMD Sp. z o.o., wykorzystując ekonomicznie słabszych dostawców, przetrzymywał bez podstawy prawnej pieniądze przedsiębiorców z tytułu zapłaty za dostarczony do sklepów ˝BIEDRONKA˝ towar – przez kilka lat obracając nimi i uzyskując w ten sposób znaczne dochody. W ten sposób z powodu braku środków finansowych na pokrywanie bieżącej działalności wielu dostawców zmuszonych zostało ogłosić upadłość.

JMD Sp. z o.o. wykorzystał fakt, iż jest silniejszym ekonomicznie podmiotem, prowadził działalność z naruszeniem zasady rzetelności kupieckiej, doprowadził mniejszych i słabszych ekonomicznie dostawców do konieczności ogłaszania upadłości czy wręcz na skraj bankructwa.

JMD Sp. z o.o. świadomym działaniem doprowadzał do przedawnienia roszczeń dostawców. Kiedy przedsiębiorcy próbowali protestować przeciwko niesłusznym obciążeniom, JMD przeciągał negocjacje, tak by doprowadzić do upływu krótkiego, dwuletniego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianego w umowie sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, uniemożliwiając w ten sposób przedsiębiorcom dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy wszczęto postępowania karne przeciwko zarządowi i pracownikom JMD Sp. z o.o. z uwagi na podejrzenie popełnienia czynów wyczerpujących znamiona czynów zabronionych z dyspozycji przepisu art. 284, 286, 271, 303 K.k., a jeśli tak, to czy z uwagi na skalę tego zjawiska jest ono objęte specjalnym nadzorem organów nadrzędnych nad organem prowadzącym postępowanie?

2. Czy z uwagi na art. 7 K.p.c. – przyznający Prokuratorowi uprawnienie do wzięcia udziału w każdym toczącym się postępowaniu, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego – Prokurator powinien wstąpić do wszystkich toczących się postępowań cywilnych wytoczonych przez polskich przedsiębiorców przeciwko JMD Sp. z o.o. z uwagi na skalę i skutki społeczne zjawiska?

Z poważaniem
Poseł Stanisław Gorczyca
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2004 r.