OPINIA PROF. TERESY LISZCZ

Teresa LiszczOPINIA PROF. TERESY LISZCZ

Opinia
w sprawie prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
p. Bożeny Łopackiej, b. kierownika sklepu Biedronka nr 1764 w Elblągu
(w okresie od 13.11.2000 r. do 30.09.2002 r.)

Na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w wyniku analizy dostarczonych mi materiałów (w szczególności kopii: umowy o pracę z 01.03.1998 r. wraz z aneksami
i poleceniem służbowym do kierowników sklepów okręgu, regulaminów pracy w JMD Sp. z o.o. z dnia 04.01.1999 r. i 17.04.1997 r., Regulaminu wynagradzania w JMD Sp. z o.o., pism procesowych powódki i pozwanego, protokołów rozpraw sądowych oraz wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu w sprawie IV P 13/03) oraz na podstawie przepisów obowiązujących w okresie objętym sporem, orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, pozwalam sobie wyrazić następującą opinię w kluczowych kwestiach dotyczących w/w sprawy:

Czytaj dalej OPINIA PROF. TERESY LISZCZ

Prok. Kraj. nadzoruje śledztwo

HR Helsińska Fundacja Praw Człowieka

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 tel./fax : (48 22) 828-10-08, 828-89-96
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Centrum
58 1020 1013 0000 0502 0002 9165
swift: SPKOPLPW

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes: Marek Antoni Nowicki Wiceprezes: Danuta Przywara Sekretarz :
Andrzej Rzepliński
Skarbnik: Elżbieta Czyż
Członek Zarządu: Zbigniew Hołda

Warszawa, dnia 15 grudnia 2004 r.
Szanowna Pani
Anna Hintz
Główny Inspektor Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Wielce Szanowna Pani Minister!
W ostatnich dniach Helsińska Fundacja Praw Człowieka uzyskała informację, iż w wyniku zawiadomienia dokonanego przez Państwową Inspekcję Pracy wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu mające w zamiarze przedstawienie Bożenie Łopackiej, byłej kierowniczce sklepu „Biedronka” w Elblągu, zarzutu popełnienia przestępstwa fałszowania ewidencji pracy w powyższym sklepie.

Czytaj dalej Prok. Kraj. nadzoruje śledztwo

Prokuratura wkracza do gry

Dsn 3274/04/G

POSTANOWIENIE
Dnia 21.12.2004 r.

Danuta Błaszczyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, po rozpoznaniu zażalenia Stowarzyszenia Poszkodowanych przez JMD – Biedronka z dnia 19 listopada 2004 r. na postanowienie Prokuratora Rejonowego Poznań – Grunwald z dnia 29.10.2004 r. o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie 1 Ds.6110/04/K dot. popełnienia przestępstw przez członków zarządu spółki Jeronimo Martins Dystrybucja sp. z o. o.  

Czytaj dalej Prokuratura wkracza do gry

Walka z biernością PIP

Stowarzyszenie Poszkodowanych przez JMD – Biedronka

. ul. Warmińska 28/ 5-6, 10-545 Olsztyn .

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.

Do Głównego Inspektora Pracy
Pani Anny Hintz
Anna Hintz

W związku ze spotkaniem, jakie odbyło się w dniu 14 grudnia 2004 r. w siedzibie Głównego Inspektora Pracy – poświęconym przedstawieniu wzajemnych stanowisk stron w sprawie podjętych działań przez Państwową Inspekcję Pracy (dalej nazywaną: PIP) dot. rażącego łamania podstawowych praw pracowniczych w sklepach „Biedronka” należących do sieci Jeronimo Martins Dystrybucja sp. z o.o. w Poznaniu – niniejszym pozwalam sobie dokonać podsumowania spotkania:

Czytaj dalej Walka z biernością PIP